Mielipidekirjoitus Palkon kirjoitukseen Helsingin Sanomissa

Palko esittää mielipidekirjoituksessaan (HS 1.5.19: ”Hoidon vaikuttavuus ratkaisee, ei lääkkeen hinta”) perusteluja tiettyjen hoitojen kuulumattomuudesta julkiseen terveydenhuoltoomme. Kirjoituksen perusteella vaikuttaa siltä, että Palko on ylittämässä terveydenhuoltolain sille asettamat valtuudet.

Palko esittää lääkehoidon vasta-argumenttina sitä, että lääke ei paranna, vaan estää tai hidastaa taudin etenemistä. Suurin osa kroonisten sairauksien hoidosta on juuri hidastamiseen tai pysäyttämiseen tähtääviä, eli parantumattomuus ei ole peruste hoitamattomuudelle. Palko myös esittää, että epävarmuus lääkkeen toimimisesta tietyillä henkilöillä voi olla syy olla puoltamatta lääkehoitoa. Tämän ajatusmallin mukaan voisi valtaosan lääkehoidoista lopettaa, mm. antibiootit Palko myös toteaa, että lääkkeen vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta ei ole aluksi riittävää näyttöä. Lääkeyritykset eivät tee tarkentavia kliinisiä kokeita myyntiluvan myöntämisen jälkeen, joten ainoa keino puuttuvan tiedon kartuttamiseksi on hoitojen kokeileminen ja tulosten seuranta.

Myöntäessään lääkkeelle myyntiluvan ovat Euroopan parhaat asiantuntijat EMA:ssa (Euroopan lääkeviranomainen) arvioineet, että lääkkeen hyöty-riski-suhde on myyntiluvassa määritellylle potilasryhmälle edullinen. Tässä valossa Palkon näkemys siitä, että kaikki potilaat altistuvat haittavaikutuksille, mutta vain osa potilaista hyötyy lääkkeestä, on outo. Myyntiluvan yhteydessä tehdyn hyöty-riski-arvion tärkein viesti on kuitenkin se, että hoitamatta jättäminen on merkittävästi suurempi riski kuin hoidon kokeileminen.

Otsikon mukaan lääkkeen hinta ei ratkaise, mikä onkin terveydenhuoltolain mukaista. Kirjoituksessa kuitenkin todetaan, että Palkon on huomioitava se, että yhden potilaan hoitoon kuluvan rahan takia joudutaan tinkimään toisten hoidoista. Ilmeisesti lääkkeen hinta siis kuitenkin vaikuttaa Palkon suosituksiin.

Terveydenhuoltolain mukaan Palkon tehtävänä on suositella kaikkia lääketieteellisesti perusteltuja hoitoja, poislukien ne vaikutukseltaan vähäiset hoidot, jotka ovat kalliita. EMA antaa myyntiluvan lääketieteellisesti perustelluille lääkkeille välittämättä niiden myyntihinnasta. Palkon tehtäväksi jää tunnistaa EMA:n hyväksymistä lääkkeistä ne, joiden vaikutus on vähäinen ja jotka sen lisäksi ovat kalliita. Muiden lääkkeiden käyttöä Palkon tulee suositella, ja muita kriteereitä ei Palko voi, ylittämättä terveydenhuoltolaissa sille määriteltyjä valtuuksia, suosituksissaan käyttää

Pia Lemmetty, puheenjohtaja, SMA Finland ry
Eero Järvi, hallituksen jäsen, SMA Finland ry

Yhdistyksen mielipidekirjoitus on lähetetty Helsingin Sanomien Mielipidekirjoituksiin 2.5.2019.