SPINRAZA

Spinraza, yleisnimeltään nusinerseeni, on tarkoitettu SMA:n eli kromosomiin 5q liittyvän spinaalisen lihasatrofian hoitoon. Myyntiluvan mukaisesti lääkettä voidaan käyttää kaikissa eri SMA:n vakavuusasteissa (SMA1, SMA2, SMA3 ja SMA4) ja kaikenikäisillä SMA-potilailla.

Tutkimustiedon mukaan nusinerseeni-hoidon ansiosta SMA:n eteneminen toisilla ihmisillä pysähtyy ja toisilla myös osa menetetyistä lihasvoimista palautuu. Ennen oireiden alkamista tai hyvin alkuvaiheessa annettu hoito on jopa ehkäissyt taudin oireet lähes kokonaan. Nusinerseeni on hyvin siedetty lääke ja sen merkittävät haittavaikutukset ovat erittäin harvinaisia.

Lääke annostellaan sairaalassa lannepistona selkäydinnesteeseen. Annosteluväli on 4 kuukautta.

Nusinerseeni on lääketyypiltään antisense-oligonukleotidi. Se lisää SMA-potilailta puuttuvan SMN1-geenin ”varageeninä” toimivan SMN2-geenin kykyä tuottaa SMA-potilailta puuttuvaa SMN-proteiinia. Nusinerseeni vaikuttaa SMA-sairauden perussyyhyn.

Spinrazan valmisteyhteenveto: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spinraza-epar-product-information_fi.pdf

Käyttö Suomessa

Spinraza sai Suomessa myyntiluvan 1.7.2017 ja se otettiin mukaan julkisin varoin rahoitettuun terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKOn suosituksella 15.3.2018. PALKO on myöhemmin päivittänyt suositusta ja nykyisen 4.2.2022 julkaistun suosituksen mukaan nusinerseenihoito kuuluu julkiseen terveydenhuoltoon:

  • Niillä SMA1- ja SMA2-potilailla, jotka olivat alle 18-vuotiaita 15.3.2018, pois lukien pysyvän hengitystuen tarpeessa olevat potilaat.
  • Niillä SMA3-potilailla, jotka olivat alle 18-vuotiaita 4.2.2022, pois lukien ne potilaat, joilla taudin kulun ei katsota olevan nopeasti etenevä.

Suosituksessa todetaan myös, että hoito suositellaan lopetettavaksi mikäli merkittävää hoitovastetta ei havaita.

Suositus jättää ilmeisesti osan SMA3-lapsista ja kaikki SMA-aikuiset ilman hoitoa. Lisäksi hoidon lopettaminen hoitovasteen puuttuessa on kyseenalaista, koska hoitovasteen puuttumisen tunnistaminen potilaskohtaisesti on etenkin lyhyellä aikavälillä mahdotonta.

SMA Finland vaatii nusinerseeni-lääkehoitoa kaikille Suomen SMA3-lapsille ja myös kaikille SMA-aikuisille: Ajamamme asiat.

Käyttö Euroopassa

Alla olevassa kartassa näkyy Euroopan maat, joissa nusinerseeni on julkisen terveydenhuollon toimesta otettu käyttöön (tilanne 10.2.2020). Maiden potilasryhmät, joissa lääke on käytössä, vaihtelevat. Kartassa on esitetty hoidon piirissä olevat potilasryhmät potilaiden iän mukaan. Lähde: https://www.sma-europe.eu/news/community-update-on-access-to-spinraza-in-europe

Suurin osa Euroopan maista korvaa nusinerseenihoidon myös aikuispotilaille. Suomi ei kuulu näihin maihin.

Kartta joka kuvaa SMA:n hoitotilannetta Euroopassa potilaiden ikien mukaan..
Nusinerseenin käyttö Euroopassa potilaiden ikien mukaan (10.2.2020).

Tutkimukset

Myyntilupatutkimukset

CHERISH: Nusinersen versus Sham Control in Later-Onset Spinal Muscular Atrophy

2-9-vuotiaiden SMA2–potilaiden lumekontrolloitu faasin 3 tutkimus. Nusinerseeniä saaneiden lasten toimintakyky parani merkittävästi kun taas verrokkiryhmässä se heikentyi.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1710504

ENDEAR: Nusinersen versus Sham Control in Infantile-Onset Spinal Muscular Atrophy

Lumekontrolloitu faasin 3 tutkimus, jossa oli mukana 121 SMA1-diagnoosin saanutta ≤ 7 kuukauden ikäistä vauvaa. Nusinerseenia saaneiden vauvojen kuolleisuus oli pienempää kuin verrokkiryhmässä. Lääkeryhmän liikuntakyky parani kokeen aikana, kun taas verrokkiryhmässä se heikkeni.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1702752

NURTURE: Nusinersen initiated in infants during the presymptomatic stage of spinal muscular atrophy: Interim efficacy and safety results from the Phase 2 NURTURE study

Vielä oireettomilla vauvoilla, joilla oli SMA1-SMA2 -tauteihin johtava geenivirhe, tehty faasin 2 tutkimus. Lapsille kehittyi liikuntakyky, joka muistutti enemmän terveiden lasten kuin SMA:ta sairastavien liikuntakykyä. Tutkimukseen osallistui 25 vauvaa, joiden seuranta-aika oli keskimäärin 3 vuotta.

https://www.nmd-journal.com/article/S0960-8966(19)31127-7/fulltext

CS2 ja CS12: Nusinersen in later-onset spinal muscular atrophy Long-term results from the phase 1/2 studies

Nusinerseenin vaikutuksia 2-18 vuotiaissa SMA3 (17) ja SMA2 (11) -potilaissa 3 vuoden ajalta. Molemmissa potilasryhmissä nähtiin jatkuvaa paranemista ilman tasannevaiheita tai haittavaikutuksia.

https://n.neurology.org/content/92/21/e2492

”Real world” -tutkimukset

Aikuispotilaat (SMA2 ja SMA3)

Long-term efficacy and safety of nusinersen in adults with 5q spinal muscular atrophy: a prospective European multinational observational study

120 saksalaista, sveitsiläistä ja itävaltalaista keski-iältään 36-vuotiasta SMA-potilasta seurattiin nusinerseenihoidossa 38 kuukauden ajan. Potilailla havaittiin toimintakyvyn paranemista ja vakiintumista kaikissa potilasryhmissä. Pitkä tutkimusaika toi selvästi esiin lääkehoidon vaikutuksen verrattuna taudin luonnolliseen kulkuun.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776224000280

Long-term nusinersen treatment across a wide spectrum of spinal muscular atrophy severity: a real-world experience

Noin 130 puolalaista keski-iältään 32-vuotiasta SMA-potilasta seurattiin nusinerseenihoidossa keskimäärin n. kahden vuoden ajan. Potilailla havaittiin merkittävää toimintakyvyn paranemista kaikissa potilasryhmissä.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37542300/

Nusinersen in adults with 5q spinal muscular atrophy: a non-interventional, multicentre, observational cohort study

Noin 100 saksalaista 16-65-vuotiasta (keski-ikä 35 v.) SMA2- ja SMA3-potilasta seurattiin nusinerseenihoidossa n. vuoden ajan. Sekä SMA2- että SMA3-potilailla havaittiin merkittävää toimintakyvyn paranemista.

https://www.treatsma.uk/wp-content/uploads/2020/03/obsstudy.pdf

Nusinersen safety and effects on motor function in adult spinal muscular atrophy type 2 and 3

Italialaistutkimus. 18-72 -vuotiaiden SMA-potilaiden nusinerseenihoidon tuloksia 14 kuukauden seurannasta. Tutkimuksessa oli mukana 103 SMA3-potilasta ja 13 SMA2-potilasta. SMA3-potilailla havaittiin jatkuvaa ja merkittävää toimintakyvyn paranemista tutkimuksen aikana. SMA2-potilaiden joukko oli pieni. Tällä joukolla toimintakyky oli säilynyt vakiona tutkimuksen ajan, mikä myös viittaa lääkkeen tehokkuuteen.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32917822/

Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 – A Prospective Observational Study

17 SMA3-potilasta iältään 18-59 vuotta seurattiin 10 kk ajan nusinerseenihoidossa. Potilailla havaittiin taudin luonnollisen kulun vastaisesti lievää toimintakyvyn paranemista.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31594243/

Nusinersen Treatment in Adults with Spinal Muscular Atrophy

42 yhdysvaltalaista 17-66 -vuotiasta SMA-potilasta (keski-ikä 34 v.) seurattiin nusinerseenihoidossa noin 12 kk ajan. Potilailla havaittiin liikuntakyvyn ja hengitysfunktion paranemista.

https://cp.neurology.org/content/early/2021/01/25/CPJ.0000000000001033

SMA3-lapset

Efficacy of nusinersen in type 1, 2 and 3 spinal muscular atrophy: Real world data from Hungarian patients.

23 unkarilaista 3-18 -vuotiasta SMA3-lasta seurattiin nusinerseenihoidossa 10 kuukaudan ajan. Potilailla havaittiin selkeää liikuntakyvyn paranemista.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32456992/

Children and young adults with spinal muscular atrophy treated with nusinersen

13 tsekkiläistä ja slovenialaista 2-19 -vuotiasta SMA3-potilasta seurattiin nusinerseenihoidossa 14 kuukauden ajan. Potilailla havaittiin selvää liikuntakyvyn paranemista.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109037982030221X